Informacje MEiN

Pilotażowy program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii

Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomił program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od nowych technologii cyfrowych. W 11 specjalistycznych ośrodkach najmłodsi i ich rodziny otrzymają bezpłatnie profesjonalną pomoc psychologiczną.

Grafika - dziecko z laptopem i napis Pilotażowy program skierowany do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych.

Wsparcie dzieci i młodzieży uzależnionych cyfrowo

Program to odpowiedź na problem uzależnień cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Zjawisko nasiliło się w czasie pandemii COVID-19. Działania mają wesprzeć uczniów i ich rodziców w walce z uzależnieniami od nowych technologii.

Celem programu jest m.in.:

 • ograniczenie negatywnych zachowań związanych z uzależnieniami cyfrowymi,
 • zwiększenie wiedzy w tym zakresie,
 • poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Pomocy w ośrodkach będą udzielali:

 • psycholodzy,
 • psychoterapeuci,
 • terapeuci środowiskowi.

Wybrane ośrodki na terenie całego kraju będą realizowały działania terapeutyczne skierowane do uczniów problemowo korzystających z nowych technologii oraz ich rodzin. W placówce będzie można skorzystać z diagnozy i porad psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej oraz terapii środowiskowej. Jeśli specjaliści uznają, że konieczna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą, przekierują pacjenta do innej placówki. Pomoc jest bezpłatna.

Program pilotażowy trwa od grudnia 2021 do końca czerwca 2023 roku. Szacuje się, że rocznie obejmie ok. 5 tys. osób.

Informację o świadczeniach można uzyskać także pod bezpłatnym numerem infolinii NFZ 800 190 590.

Założenia programu korespondują z przygotowywaną reformą ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ministerstwo Edukacji i Nauki współpracuje z Ministerstwem Zdrowia w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań.

Problem uzależnień cyfrowych

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2019 roku blisko 9 na 10 dzieci korzysta codziennie z Internetu. Ponad 80 proc. w wieku od 7 do 15 lat ma telefon komórkowy. Odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem. Telefonu używa niemal 64 proc. dzieci w wieku 7-9 lat. W grupie 10-12 lat to już prawie 92 proc. Własnym smartfonem może pochwalić się każdy nastolatek w wieku 13-15 lat. Powszechny dostęp do nowych technologii i ich nadużywanie może szybko, skutkować uzależnieniem.

Materiały

Informacja dla rodziców – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
20220426​_OŚOPIP​_ulotka​_dla​_rodziców.pdf 0.27MB
Informacja dla młodzieży – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
20220426​_OŚOPIP​_ulotka​_dla​_młodzieży.pdf 0.45MB
Ulotka – program pilotażowy skierowany do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin
20220426​_1​_Ulotka​_program​_pilotażowy​_(1).pdf 

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

18.03.2022

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Oddziały przygotowawcze - najważniejsze informacje

Czym są oddziały przygotowawcze

Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki można organizować oddziały przygotowawcze.

Dla kogo są oddziały przygotowawcze

Do oddziałów przygotowawczych mogą być kierowane osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które:

 1. podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
 2. pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 3. nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
 4. wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
Dla kogo są oddziały przygotowawcze - grafika

Organizacja oddziałów przygotowawczych w szkołach

 1. szkolny oddział przygotowawczy – może być tworzony przez organ prowadzący szkołę, w której uczniowie realizują naukę w oparciu o szkolne programy nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego;
 2. międzyszkolny oddział przygotowawczy – w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły;
 3. międzygminny oddział przygotowawczy – powstałe w wyniku porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.
Organizacja oddziałów przygotowawczych w szkołach - grafika

Organizacja zajęć w oddziałach przygotowawczych

Kształcenie uczniów realizowane jest w opraciu o szkolne programy nauczania oraz dostosowane pod względem treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych poszczególnych szkół.

Organizacja zajęć w oddziałach przygotowawczych - grafika

Liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych oraz łączenie klas

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25. Klasy mogą być łączone w następujący sposób::

 • I-III oraz IV-VI, a także VII-VIII szkół podstawowych;
 • I i II liceum ogólnokształcącego,
 • I–III technikum i branżowej szkoły I stopnia; 
 • III i IV liceum ogólnokształcącego;
 • III–V technikum.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą rodzimym językiem ucznia.

Liczba godzin zajęć w oddziałach przygotowawczych

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznaczona została następująca liczba godzin:

 • w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejsza niż 20 godzin tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejsza niż 25 godzin tygodniowo;
 • w szkole ponadpodstawowej – nie mniejsza niż 26 godzin tygodniowo.

Nauka języka polskiego w oddziałach przygotowawczych

Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

Nauka języka polskiego w oddziałach przygotowawczych - grafika

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

„Dzieci Syberii” – cykl filmów dokumentalnych o polskich dzieciach wywiezionych na Syberię w czasie II wojny światowej

11.02.2022

Polskie Radio przygotowało serię filmów dokumentalnych poświęconych polskim dzieci wywiezionym na Syberię i do Kazachstanu podczas II wojny światowej. „Dzieci Syberii” to pierwsze tego rodzaju opracowanie, które kompleksowo przybliża losy najmłodszych ofiar wojny. Wszystkie filmy są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Grafika promująca cykl filmów dokumentalnych, po lewej stronie widnieje napis Dzieci Syberii - cykl filmów dokumentalnych, po prawej stronie archiwalne zbiorowe zdjęcie dorosłych osób i dzieci.

Losy dzieci deportowanych na Syberię

 Autorzy serii filmów „Dzieci Syberii” poddają szczegółowej analizie losy deportowanych dzieci, którym wojna odebrała to co najważniejsze: rodzinę, dom i dzieciństwo. Przybliżają tragiczne losy całego pokolenia Polaków, opowiadając o wybranych historiach dzieci. Tysiące z nich, w wyniku starań gen. Władysława Sikorskiego, zostało ewakuowanych wraz z armią gen. Andersa początkowo do Iranu, a następnie do Indii, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Meksyku, czy nawet państw afrykańskich. Była to bezprecedensowa próba ratowania całego pokolenia Polaków – nie tylko zdrowia czy życia, ale również tożsamości narodowej.

Materiały źródłowe

W filmach wykorzystano niepublikowane dotąd w Polsce materiały, dokumenty archiwalne oraz kroniki pochodzące z Instytutu Polskiego, Muzeum gen. Wł. Sikorskiego w Londynie oraz British Pathe. 

Autorzy serii korzystali również z materiałów źródłowych pochodzących z archiwów rosyjskich, a także z zasobów prywatnych, m.in. z Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady czy państw afrykańskich.

Rocznica pierwszej deportacji Polaków

 „Dzieci Syberii” to kompleksowa seria szczęściu filmów dokumentalnych, która powstała w ramach obchodów 82. rocznicy pierwszej deportacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego. 

Filmy są dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w Katalogu Zasobów Dodatkowych. Można je znaleźć także na stronie Polskiego Radia .

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i korzystania z nich w dydaktyce szkolnej.  

!!! UWAGA NAUKA ZDALNA !!!

Wraca nauka zdalna – do końca ferii dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 i szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

Obserwując dane epidemiologiczne musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej w szkołach. Rośnie liczba chorych na koronawirusa. I to jest powód, dla którego musimy ograniczać naukę stacjonarną – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Minister podkreślił, że dyrektorzy szkół specjalnych będą sami decydowali o formie prowadzenia zajęć w placówkach.

Utrzymana zostanie również praktyczna nauka zawodu. Będzie także możliwość konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów zdających w tym roku egzaminy ósmoklasisty i maturalny. Bursy szkolne będą otwarte.

Szczegółowe zasady zostaną określone w rozporządzeniu, które Minister Edukacji i Nauki podpisze w środę, 26 stycznia br.

Źródło: gov.pl

!!!! UWAGA KORONAWIRUS !!!!


TELEFON ZAUFANIA

800 080 222

Rzecznik prasowy MEN informuje, że została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.Dzieci i młodzież, a także ich rodzice mają zapewnione wsparcie w formie bezpłatnej infolinii czynnej 7 dni w tygodniu. To Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie mogą otrzymać bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także czat internetowy. Zarówno telefon zaufania, jak i czat zapewniają pełną dyskrecję oraz anonimowość i są dostępne siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

Czat internetowy – dodatkowe wsparcie

Oprócz wsparcia telefonicznego można też napisać do ekspertów na czacie internetowym. Pod adresem https://czat.brpd.gov.pl/ dyżur pełnią eksperci z zakresu prawa, spraw socjalnych, edukacji i wychowania oraz ochrony zdrowia. 

Oprócz codziennego, całodobowego wsparcia psychologicznego i kryzysowego można uzyskać również wyczerpujące informacje dotyczące obowiązujących przepisów i procedur. Harmonogram dyżurów jest dostępny na stronie https://brpd.gov.pl/2022/01/10/rozszerzenie-pomocy-ekspertow-dzieciecego-telefonu-zaufania/
Więcej informacji na temat Dziecięcego Telefonu Zaufania można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Dziecka. 


UWAGA NA E-PAPIEROSY !!!

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.
E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.


W imieniu Ministra Edukacji Narodowej oraz na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego uprzejmie proszę o upowszechnienie informacji w Państwa szkołach i placówkach edukacyjnych. Zależy nam na tym, aby wiedza na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów trafiła do rodziców, uczniów i nauczycieli.

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN


EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content