PROJEKT – „TYDZIEŃ – STOP AGRESJI I PRZEMOCY

PROJEKT – „TYDZIEŃ – STOP AGRESJI I PRZEMOCY

 W dniach 14.11 – 22.11.2022 r. w naszej szkole był realizowany projekt pt.:     „TYDZIEŃ – STOP  AGRESJI I PRZEMOCY!”. Jego adresatami były dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas 1-8 i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.   Wszyscy włączyli się w realizację różnych działań. Szybkie tempo życia, brak czasu na rozmowę   i spędzenie czasu z bliskimi, wysokie oczekiwania innych oraz wobec samego siebie, niewłaściwe promowanie wzorców w różnych mediach są przyczynami budzenia się w nas frustracji, a potem agresji, uczucia powodującego szkody psychiczne i fizyczne. Musimy być świadomi, że agresja i przemoc pojawiają się „po cichu”, zaczyna się od niewinnych zachowań, takich jak wyśmiewanie, popychanie. Gdy nie zostaną podjęte żadne działania pojawiają się zachowania agresywne: agresja fizyczna (bicie, kopanie, szczypanie, kłucie…), agresja werbalna (przezywanie, krzyczenie, przeklinanie…), agresja pośrednia (wykluczanie z grupy, oczernianie, manipulowanie)

Zaplanowane działania dotyczyły problemu szeroko pojętej agresji, a więc między innymi: fizycznej przemocy rówieśniczej, przemocy psychicznej, agresji słownej, agresji i przemocy w cyberprzestrzeni.                                        

Zakładane cele projektu, to:

1.Przeciwdziałanie agresji i przemocy w grupie rówieśniczej oraz rodzinie.

2. Wzrost umiejętności rozładowania złych emocji i radzenia sobie ze stresem.

3. Zwiększenie świadomości uczniów na temat zagrożeń cyfrowych i zdolności radzenia sobie z nimi oraz konsekwencji prawnych.

4. Wzrost znajomości wśród uczniów zasad dobrego zachowania w sieci, stosowania się do nich.

5. Ograniczenie negatywnych zjawisk w cyberprzestrzeni.

6. Poprawa relacji między uczniami w poszczególnych klasach.

7. Podniesienie kompetencji nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa związanego z cyberprzestrzenią.

8.Wzmocnienie współpracy rodziców ze szkołą w ramach działań podjętych na rzecz bezpiecznego funkcjonowania w sieci.

Zrealizowano następujące zadania:

 • Pogadanki na lekcjach wychowania fizycznego na temat walki fair play, zdrowej rywalizacji i kultury kibicowania;
 • Pogadanki na zajęciach informatyki wśród uczniów klas I – VIII z zakresu bezpieczeństwa w sieci;
 • 16 i 22.11.2022 r. odbyły się warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli– „Szkoła, a fake news”. Kształtowanie kompetencji efektywnego wyszukiwania i zarządzania informacją w Internecie prowadzone przez SOF-OKLES- Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli;
 • Wykonanie plakatów przez dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I –VIII   o treści odrzucającej agresję oraz propagującej właściwe relacje rówieśnicze, międzyludzkie np.: przyjaźń, koleżeństwo, tolerancję, współpracę, życzliwość, zrozumienie, wzajemną pomoc.
 • Wykonanie znaków zakazu nawołujących do zaprzestania różnych zachowań agresywnych (zajęcia na technice kl. 4-5);
 • Zajęcia integrujące z wychowawcą;
 • Zajęcia na świetlicy profilaktycznej – „Złość i agresja w naszym życiu”;
 • Zajęcia na świetlicy szkolnej – „Stop agresji i Przemocy”;
 • Opracowanie przez uczniów kl.4-8 klasowego kontraktu zachowań przeciwdziałających agresji i przemocy;
 • Zajęcia z pedagogiem w kl. 4-8 dotyczące relacji rówieśniczych w klasie oraz zachowań agresywnych i ich wpływu na zachowanie i postępowanie innych (uczniowie uzupełniali ankietę);
 • Zajęcia z psychologiem w oddziałach przedszkolnych, kl.2, kl.6, kl.8;
 • 18.11.2022 r. – Samorząd Uczniowski zorganizował   „Dzień  Życzliwości”  pod hasłem „Z etykietą za pan brat” której symbolem stał się rozdawany całej społeczności szkolnej – uśmieszek w formie naklejki oraz utworzenie „SKRZYNKI  PRZEPROSIN ” – do której każdy uczeń będzie miał możliwość wrzucenia zaadresowanej kartki z przeprosinami skierowanymi do kolegi lub koleżanki.
 • Uczniowie klasy 8 uczestniczyli w lekcji muzealnej –online- Dla Polski na wojnie i po wojnie. Żołnierze AK” Lekcję przeprowadził asystent muzealny Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach na Dolnym Śłąsku.
 • Klasa 8. w ramach tygodnia „Stop Agresji i Przemocy!” oraz w ramach innowacji pedagogicznej „Jestem Bezpieczny w Cyberprzestrzeni” wykonywała na lekcji informatyki ulotki o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz cyberagresji.
 • 22.11.2022 odbyło się spotkanie z przedstawicielem KPP w Łęcznej na temat:

Klasy 1-3Prawa dziecka” w związku z obchodami Światowego Dnia Praw Dziecka  

Klasy 4-8 „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystaniu z Internetu”,   „Konsekwencje prawne wynikające z wykorzystania Internetu w celu ośmieszania innych,  manipulowania ich działaniami i zamieszczania niedozwolonych treści”,   „Nauczyciel, jako funkcjonariusz publiczny”.

 • We wtorek 22 listopada na zakończenie akcji zorganizowaliśmy „przerwę mima”. Na znak sprzeciwu wobec agresji i przemocy spędziliśmy jedną przerwę, czyli całe 10 minut w całkowitym milczeniu.

23.11. 2022 r.  na apelu podsumowującym realizację projektu „TYDZIEŃ – STOP AGRESJI  I PRZEMOCY!”, zaprezentowano wykonane przez uczniów plakaty a także znaki zakazu. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za udział    w akcji.

Dzięki tej akcji została zwrócona uwaga na istniejący we współczesnym świecie, nawet   w środowisku szkolnym problem przemocy i agresji oraz wskazano sposoby ich zapobiegania. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania skłoniły wszystkich do refleksji i przyczynią się do ograniczenia niewłaściwych zachowań.

Tekst: Pani Iwona Szuplewska

Zdjęcia: Pani Anna Kudelska, Anna Obara, Emilia Kostrobało, Iwona Szuplewska, Monika Rydz- Szewczyk, Teresa Zgolińska, Anna Nazarewicz, Monika Jakubaszek

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content